Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om hetproduct te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezenderde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld,verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product ofonderdeel heeft ontvangen.Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bentovereengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of eendoor u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al danniet met inbegrip van het modelformulier, sturen via hejshop@hejsan.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturenWij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor deheenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegevengebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfdebetaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal €10 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals custom made bestellingen


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Hejshop! Kerkstraat 101404 HH Bussum. hejshop@hejsan.nl-

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende verkoop van de volgende goederen:de levering van de volgende digitale inhoud:de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordtingediend)

– Datum(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Overig

Deze tekst is via de Herroepingsrecht generator (https://webwinkelrecht.nl/diensten/ generatoren/herroepingsrecht-generator/) van Webwinkelrecht, onderdeel van ICTRecht, opgesteld.